Đờ mờ...Tôi mất trinh rồi.Ok, không hoảng, không khoảng....NHƯNG MÀ TRỜI ƠI TÔI MẤT TRINH RỒI!!!!TRỜI ƠI TÔI MẤT TRINH TRƯỚC KHI CƯỚI CHỒNG!!!